Automatyka przemysłowa Automatyka specjalna Mokroskopia Behavior i metabolizm Dydaktyka Metalurgia Zasilacze WN Stanowiska badawcze Maszyna wytrzymałościowa do zrywania rur preizolowanych Grzałki rurowe - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia rur preizolowanych Komora cieplna - urządzenie do symulacji przyspieszonego starzenia Maszyna wytrzymałościowa do badania siły zrywającej Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi Tunel hydrodynamiczny Stacjonarne stanowisko do badania okien i drzwi Stanowisko do badania wierteł dentystycznych in situ Maszyna wytrzymałościowa do badania wierteł dentystycznych Maszyna wytrzymałościowa 30kN Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności przegród budynków Stanowisko do dynamicznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501-6 Aparatura do statycznych badań sejsmicznych zgodnie z normą AAMA 501- 4 Aparatura do badań termicznych zgodnie z normą AAMA 501-5 Stacja buforowa i ramy natryskowe Stanowisko do badania przyrządów zjazdowych zgodnie z normą PN EN 341 Stanowisko do badania drzwi na odkształcenia dynamiczne Stanowisko do badania odporności paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na uderzenie kulą gradową Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych Zespół do generowania cyklicznych wymuszeń siły Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron v2 Stanowisko do zgniatania baterii Prasa hydrauliczna 100kN Prasa płytowa w wykonaniu specjalnym Stanowisko do pomiarów hydraulicznych Stanowisko do badania zaworów w kąpieli wodnej Stanowisko do testowania zaworów w strumieniu powietrza Stanowisko do sprawdzania wytrzymałości oraz szczelności zaworu Stanowisko do sprawdzania szczelności trzpienia zaworu termostatycznego Stanowisko do badania wytrzymałości korpusu zaworu termostatycznego na moment gnący Stanowisko do badania głowicy zaworu termostatycznego na moment obrotowy i gnący. Stanowisko do sprawdzania siłowników termoelektrycznych Eksperymentalne ogniwo paliwowe SOFC Stanowisko do badania odporności powierzchni sportowych na obciążenia toczne Trybologia Projekty

Stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi

Opis stanowiska 

Mobilne stanowisko do badania wytrzymałości i szczelności okien i drzwi jest urządzeniem do badania wszelkich przegród w tym drzwi i okien zgodnie z normami PN-EN 14351-1+2010 w zakresie: przepuszczalności powietrza PN-EN 1026:2001, wodoszczelności PN-EN 1027:2001, odporności na obciążenie wiatrem. 

Mobilne stanowisko do badania szczelności okien i drzwi w zakresie szczelności i wytrzymałości składa się ze skrzyni badawczej, urządzenia sterująco-pomiarowego oraz statywów do rozmieszczenia czujników przemieszczenia. 

Urządzenie sterująco-pomiarowe połączone jest ze skrzynią badawczą przy pomocy rury ssąco – tłoczącej powietrze, wężyka do pomiaru ciśnienia powietrza w komorze oraz węży doprowadzających wodę. 

Urządzenie sterująco-pomiarowe wytwarza ciśnienie i podciśnienie w komorze pomiarowej przy pomocy dmuchawy podłączonej do układu za pomocą zaworu 4-drogowego. W zakresie ciśnień dodatnich wentylator wpycha powietrze poprzez układ pomiarowy, zawór 4 drogowy i rurę ssąco – tłoczącą do komory badawczej. Układ pomiarowy mierzy ilość powietrza wtłaczanego do komory. W zakresie ciśnień ujemnych dmuchawa zasysa powietrze z komory badawczej poprzez zawór 4 drogowy i przepycha powietrze przez układ pomiarowy, który mierzy ilość powietrza zasysanego z komory badawczej. 

Układ pomiarowy wyposażony jest w dwa przepływomierze. Pomiar przepływu powietrza dokonywany jest dla zakresu małego do 12m3/h oraz dla zakresu dużego do 300m3/h. Przełączanie przepływomierzy dokonywane jest automatycznie. 

Dane techniczne:

  • Zakres ciśnień roboczych: +3000 ÷ -3000Pa
  • Zakres przepływu powietrza: 0 ÷ 300m3/h
  • Zakres pomiarowy czujników przemieszczeń: 0 ÷ 50mm
  • Zakres przepływu wody: 0,8l ÷ 80l/min

Okno porogramu roboczego wygląda następująco: 

Pliki do pobrania: