Trybotester

W trybotesterze płaska, okrągła lub sferyczna przeciwpróbka dociskana jest do próbki  z dokładnie znaną siłą. Przeciwpróbka montowana jest na sztywnym elemencie. Współczynnik tarcia jest określany podczas testu poprzez pomiar odkształcenia elastycznego ramienia przy pomocy odpowiednich tensometrów

Współczynnik zużycia liniowego próbki oraz przeciwpróbki jest mierzony przy pomocy precyzyjnego czujnika położenia (wytarcia). Taka prosta metoda pozwala badać tarcie oraz zużycie niemal każdej znanej kombinacji materiałów w stanie stałym w układzie ze smarowaniem lub bez

Kontrola parametrów testu, takich jak prędkość, częstotliwość, nacisk, czas, temperatura, wilgotność pozwala symulować typowe warunki panujące w rzeczywistości dla danej pary trącej.

Ważną cechą trybotestera firmy Elbit jest możliwość zakończenia testu w momencie osiągnięcia założonego czasu, długości drogi lub głębokości wytarcia. 

Trybotester może wykonywać ruch posuwisto – zwrotny mierząc współczynnik tarcia  w obydwóch kierunkach przemieszczenia. Umożliwia to badanie zmian w czasie statycznego  i kinetycznego współczynnika tarcia.

Jako dodatkowa opcja trybotestery mogą być wyposażone w obudowę pozwalającą stosować kontrolowanie atmosfery o zmiennej wilgotności i temperaturze. Szczególnym przypadkiem jest możliwość wykonywania badań w próżni.

Kolejną opcją są różne wymienne komory:

  • wodna (mokra) do badań trybologicznych elementów zanurzonych w lubrykancie umożliwiająca badania w temperaturze do 150°C;
  • wysokotemperaturowa do badań w temperaturze do 900°C.

Oczywiści obie komory posiadają układy dokładnej stabilizacji zadanej temperatury. Następną opcją jest przystawka do automatycznego badania przewodności elektrycznej trącej pary, która to umożliwia badanie właściwości izolacyjnych powłok.

Oprogramowanie sterujące umożliwia:

  • wyliczanie na bieżąco następujących wartości: siły, obciążenia, drogi, prędkości obrotowej, współczynnika tarcia, temperatury pary trącej, temperatury i wilgotności     w komorze, głębokości wytarcia, przewodności elektrycznej pomiędzy parą trącą (opcja), współczynnika tarcia, wartości szybkości zużycia obu elementów trących, naprężenia;
  • regulację (z poziomu załączonego komputera) parametrów testu takich jak prędkość obrotowa, częstotliwość, ilości obrotów, progu współczynnika tarcia, temperatury, czasu;
  • łatwe archiwizowanie danych pomiarowych oraz eksport do pliku ASCII lub Excela.

Oprogramowanie:

/media/uploads/files/trybotester2.pdf